Category Archives: Algoritmik

 

Deep Learning

download article

To dig even deeper into deep learning, please have a look at the technical report I wrote on my findings (PDF document).

I have had the pleasure of diving into the deep waters of deep learning and learned to swim around.

Deep learning is a topic in the field of artificial intelligence (AI) and is a relatively new research area although based on the popular artificial neural networks that supposedly mirror brain function. With the development of the perceptron in the 1950s and 1960s by Frank RosenBlatt, research began on artificial neural networks. To further mimic the architectural depth of the brain, researchers wanted to train a deep multi-layer neural network – this, however, did not happen until Geoffrey Hinton in 2006 introduced Deep Belief Networks.

Recently, the topic of deep learning has gained public interest. Large web companies such as Google and Facebook have a focused research on AI and an ever increasing amount of compute power, which has led to researchers finally being able to produce results that are of interest to the general public. In July 2012 Google trained a deep learning network on YouTube videos with the remarkable result that the network learned to recognize humans as well as cats, and in January this year Google successfully used deep learning on Street View images to automatically recognize house numbers with an accuracy comparable to that of a human operator. In March this year Facebook announced their DeepFace algorithm that is able to match faces in photos with Facebook users almost as accurately as a human can do.

To get some hands-on experience I set up a Deep Belief Network using the python library Theano and by showing it examples of human faces, I managed to teach it the features such that it could generate new and previously unseen samples of human faces.

The ORL Database of Faces contains 400 images of the following kind:

facesORL

By training with these images, the Deep Belief Network generated these examples of what it believes a face to look like

facesORLsamples-2

The variation in the head position and facial expressions of the dataset makes the sampled faces a bit blurry, so I wanted to try out a more uniform dataset.

The Extended Yale Face Database B consists of images like the following

facesYALE

and in the cropped version we have 2414 images that are uniformly cropped to just include the faces.
Training the Deep Belief Network with this dataset, it generated these never before seen images that actually look like human faces. In other words; these images are entirely computer generated, as a result of the Deep Learning algorithm. Based only on the input images the algorithm has learned how to “draw” the human faces below:

facesYALEsamples-2

 

Bézier Spline Distance Glow

I Hinnerup Net har vi, mest bare fordi vi kan, udviklet en WebGL shader der kører på computerens GPU (bedre kendt som grafikprocessor). Shaderen beregner konstant afstanden fra et vilkårligt punkt til en dynamisk skiftende kvadratisk Bézier-kurve.

Advarsel: Formler følger herefter i stride og voldsomme mængder. Hvis du vil direkte til demoen så hop til bunden af indlægget! 😉

Indenfor computer-graphic området er Bézier-kurver ikke til at komme udenom. Oprindeligt blev Bernsteins polynomie introduceret som en del af teoretisk matematik i 1800-tallet af Charles Hermite og Sergei Bernstein. Bézier-kurven, der er en udvidelse heraf, blev en realitet i 1900 tallet, da Pierre Bézier og Paul de Casteljau, fandt på at bruge del-summene i Bernsteins polynomie til at skalerere et array af vektorer (også kaldet kontrolpunkter).

Ligningen for en Bézier-kurve af nte-grad er som følger:

AnyBezierSpline
P(t) er et punkt P, som ændrer sig som en funktion af t.
t er en floating point værdi, som bruges i intervallet 0.0 til 1.0.
n er en integer, som har værdien antal kontrol punkter minus 1.
i er en integer, som bevæger sig fra 0 til n.
P er et array af vektorer eller kontrol punkter, som indekseres af integeren i.
! er fakultet tegnet, som er produktet af en talrække af de positive hele tal fra 1 til og med tallet selv. Fakultet-funktionen n! kan dermed udtrykkes som:

Fakultet
En Bézier-kurve af nte-grad har n+1 kontrolpunkter. I dette tilfælde ønsker vi at have 3 kontrolpunkter. Derfor skal ligningen blot løses for n = 2, hvilket giver følgende:

 QuadraticBezier
Herunder er koden til at beregne et punkt på Bézier-kurven.

vec2 getPositionOnBezierCurve(float t, vec2 p0, vec2 p1, vec2 p2) 
{
	float fOneMinusT = 1.0-t;
	vec2 pos = fOneMinusT*fOneMinusT*p0+2.0*fOneMinusT*t*p1+t*t*p2;
	return pos;
}

 Hvis det undlades at gange kontrolpunkterne på hver af del-summene i Bernsteins polynomial, kommer de 3 kurver af t til at se således ud:

QuadraticBernstein
Hvis de 3 kontrolpunkter bliver ganget på de 3 kurver af t, så bliver resultatet en kvadratisk Bézier-kurve.

GraphOfQuadraticBezier
At finde afstanden imellem et vilkårligt punkt Q og denne kvadratiske Bézier-kurve er overkommeligt hvis t er 0.0 eller 1.0, da P(t) jo her vil give henholdvis det første eller sidste iforvejen kendte kontrolpunkt. Men da shaderen skal virke med et vilkårligt punkt Q og en vilkårlig kvadratisk Bézier kurve skal der lidt mere formel-galop til. For at kunne beregne den korteste afstand imellem et vilkårligt punkt Q og et punkt på Bézier-kurven P(t) skal tangenten til P(t) anvendes. Tangenten beregnes ved at finde den afledte af funktionen P(t).

DerivativeQuadraticBezierSpline


Ligningen for tangenten til P(t) kan omskrives til:

DerivativeQuadraticBezierSpline1
Dette kan reduceres yderligere til:

DerivativeQuadraticBezierSpline2
A_Equal
B_Equal
Den korteste afstand imellem et vilkårligt punkt Q og et punkt på Bézier-kurve P(t) vil være, der hvor skalarproduktet imellem vektoren Q-P(t) og tangenten til punktet P(t) er lig med 0.

 DistanceEquation
. Skalarproduktet giver som bekendt cosinus til vinkelen imellem vektorene. Cosinus giver nul ved 90 grader, så med andre ord finder ligningen den værdi af t hvor vektoren Q-P(t) er ortogonal med tangenten til punktet P(t). Det er netop dette punkt, som vil have den korteste afstand til Bézier-kurven fra punktet Q.

Når ligningen bliver løst for t bliver det til en trediegradsligning:

CubicEquation 

Udtrykt i kode, ser overstående sådan ud:

vec2 dP0Q = p0-q;
vec2 A = p1-p0;
vec2 B = p0+p2-p1*2.0;
float a = dot(B,B);
float b = dot(A,B)*3.0;
float c = dot(A,A)*2.0+dot(dP0Q, B);
float d = dot(dP0Q,A);


Der findes forskellige måder til at løse en trediegradsligning på. Vi valgte at bruge Cardano’s metode.

Udtrykt i kode bliver Cardano’s metode til følgende:

#define EPSILON 0.000000001
#define PI 3.14159265358979
int findRoots(float a, float b, float c, float d, out float r[3]) {
	if (abs(a) > EPSILON) {
		float z = 1.0/a;
		float d3 = 1.0/3.0;
		float d27 = 1.0/27.0;
		a = b*z;
		b = c*z;
		c = d*z;
		float p = b-a*a*d3;
		float q = a*(2.0*a*a-9.0*b)*d27+c;
		float ppp = p*p*p;
		float D = q*q+4.0*ppp*d27;
		float delta = -a*d3;
		if (D > EPSILON) {
			z = sqrt(D);
			float u = (-q+z)*0.5;
			float v = (-q-z)*0.5;
			u = sign(u)*pow(abs(u),d3);
			v = sign(v)*pow(abs(v),d3);
			r[0] = u+v+delta;
			return 1;
		}
		else if (D < -EPSILON) {
			float u = sqrt(-p*d3)*2.0;
			float v = acos(-sqrt(-27.0/ppp)*q*0.5)*d3;
			r[0] = u*cos(v)+delta;
			r[1] = u*cos(v+2.0*PI*d3)+delta;
			r[2] = u*cos(v+4.0*PI*d3)+delta;
			return 3;
		}		
		else {
			q = sign(q)*pow(abs(q)*0.5,d3);
			r[0] = 2.0*-q+delta;
			r[1] = q+delta;
			return 2;
		}
	}
	else {
		if (abs(b) <= EPSILON && abs(c) > EPSILON) {
			r[0] = -d/c;
			return 1;
		}
		else {
			float D = c*c-4.0*b*d;
			float z = 1.0/(2.0*b);
			if (D > EPSILON) {
				D = sqrt(D);
				r[0] = (-c-D)*z;
				r[1] = (-c+D)*z;
				return 2;
			}
			else if (D > -EPSILON) {
				r[0] = -c*z;
				return 1;
			}
		}
	}
	return 0;
}

Løsningen af trediegrads ligningen vil give et sted imellem 0 og 3 løsninger. I tilfælde af mere end 1 løsning, så bruges kun den løsning hvor t er indenfor intervallet 0.0 til 1.0. Når den rigtige værdi af t således er fundet, skal denne sættes ind i den oprindelige ligning for en kvadratisk Bézier-kurve for at beregne punktet K, som vil være punktet på kurven der er tættest på Q. Til sidst beregnes selve afstanden g imellem K og Q med Pythagoras.

 DistanceToPointOnBezierCurve

Koden til henholdvis at beregne K og sikre at t er i intervallet 0.0 til 1.0 og samt beregne afstanden imellem K og Q ser sådan ud:

float g = distance(q,getPositionOnBezierCurve(clamp(r[0],0.0,1.0),p0,p1,p2));
g = min(g, distance(q,getPositionOnBezierCurve(clamp(r[1],0.0,1.0),p0,p1,p2)));
g = min(g, distance(q,getPositionOnBezierCurve(clamp(r[2],0.0,1.0),p0,p1,p2)));

Afstandsværdien g bruges til at indeksere hele farvespektret og hermed oversat til en enkelt farve for hver pixel på skærmen. Koden til at gøre dette er:

float white = max(5.0-pow(d,2.0),0.0);
float red = max(-0.0007*pow(d-40.0,2.0)+1.0,0.0);
float yellow = max(-0.0007*pow(d-75.0,2.0)+1.0,0.0);
float green = max(-0.0007*pow(d-110.0,2.0)+1.0,0.0);
float cyan = max(-0.0007*pow(d-145.0,2.0)+1.0,0.0);
float blue = max(-0.0007*pow(d-180.0,2.0)+1.0,0.0);
vec4 c = vec4(white,white,white,0);
c += vec4(red,0,0,0);
c += vec4(yellow,yellow,0,0);
c += vec4(0,green,0,0);
c += vec4(0,cyan,cyan,0);
c += vec4(0,0,blue,0);

Hvis din browser understøtter WebGL kan du se en realtime version herunder.
BezierDistanceGlowShader

Google Treasure Hunt 2008 - Del 3

Syttens. Ingen kode til denne opgave. Tilgengæld skulle der frem med farvelade og papir, så der var jubel og begejstring i Hinnerup Net ApS alligevel.

Opgaven denne gang går ud på at hitte hvilken rute en IP-pakke vil tage igennem et netværk der er underlagt en givet routing-tabel. Der angives en start og slut adresse, og derfra er det blot at undersøge tabellen fra udgangspunktet og finder de regler i routing tabellen der leder frem til slut adressen.

Klik her for at se løsningen på den opgave vi blev stillet – spoiler advarsel!